Sunday, 25 November 2012

more about Muwasofat Tarbiyyah :)


MUWASAFAT TARBIYAH

1. Salimul Aqidah
Aqidah yang bersih (salimul aqidah) merupakan sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan aqidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Swt dan dengan ikatan yang kuat itu dia tidak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan- ketentuan-Nya. Dengan kebersihan dan kemantapan aqidah, seorang muslim akan menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya: ‘Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku, semua bagi Allah Tuhan semesta alam’ (QS 6:162). Karena memiliki aqidah yang salim merupakan sesuatu yang amat penting, maka dalam da’wahnya kepada para sahabat di Makkah, Rasulullah Saw mengutamakan pembinaan aqidah, iman atau tauhid.
2. Shahihul Ibadah
Ibadah yang benar (shahihul ibadah) merupakan salah satu perintah Rasul Saw yang penting, dalam satu haditsnya; beliau menyatakan: ‘shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat.’ Dari ungkapan ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap peribadatan haruslah merujuk kepada sunnah Rasul Saw yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan.
3. Matinul Khuluq
Akhlak yang kokoh (matinul khuluq) atau akhlak yang mulia merupakan sikap dan prilaku yang harus dimiliki oleh setkal muslim, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluk-Nya. Dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Karena begitu penting memiliki akhlak yang mulia bagi umat manusia, maka Rasulullah Saw diutus untuk memperbaiki akhlak dan beliau sendiri telah mencontohkan kepada kita akhlaknya yang agung sehingga diabadikan oleh Allah di dalam Al- Qur’an, Allah berfirman yang artinya: ‘Dan sesungguhnya kamu benar- benar memiliki akhlak yang agung’ (QS 68:4).
4. Qowiyyul Jismi
Kekuatan jasmani (qowiyyul jismi) merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang harus ada. Kekuatan jasmani berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal dengan fisiknya yang kuat. Shalat, puasa, zakat dan haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan fisik yang sehat atau kuat, apalagi perang di jalan Allah dan bentuk- bentuk perjuangan lainnya. Oleh karena itu, kesehatan jasmani harus mendapat perhatian seorang muslim dan pencegahan dari penyakit jauh lebih utama daripada pengobatan. Meskipun demikian, sakit tetap kita anggap sebagai sesuatu yang wajar bila hal itu kadang-kadang terjadi, dan jangan sampai seorang muslim sakit-sakitan. Karena kekuatan jasmani juga termasuk yang penting, maka Rasulullah Saw bersabda yang artinya: ‘Mu’min yang kuat lebih aku cintai daripada mu’min yang lemah’ (HR. Muslim).
5. Mutsaqqoful Fikri
Intelek dalam berpikir (mutsaqqoful fikri) merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang penting. Karena itu salah satu sifat Rasul adalah fatonah (cerdas) dan Al-Qur’an banyak mengungkap ayat-ayat yang merangsang manusia antuk berpikir, misalnya firman Allah yang artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang, khamar dan judi. Katakanlah: ‘pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.’ Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan.’ Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir (QS 2:219). Di dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan yang harus kita lakukan, kecuali harus dimulai dengan aktivitas berpikir. Karenanya seorang muslim harus memiliki wawasan keislaman dan keilmuan yang luas. Bisa kita bayangkan, betapa bahayanya suatu perbuatan tanpa mendapatka pertimbangan pemikiran secara matang terlebih dahulu. Oleh karena itu Allah mempertanyakan kepada kita tentang tingkatan intelektualitas seseorang sebagaimana firman-Nya yang artinya: Katakanlah:samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran (QS 39:9).
6. Mujahadatun Linafsihi
Berjuang melawan hawa nafsu (mujahadatun linafsihi) merupakan salah satu kepribadian yang harus ada pada diri seorang muslim, karena setiap manusia memiliki kecenderungan pada yang baik dan yang buruk. Melaksanakan kecenderungan pada yang baik dan menghindari yang buruk amat menuntut adanya kesungguhan dan kesungguhan itu akan ada manakala seseorang berjuang dalam melawan hawa nafsu. Oleh karena itu hawa nafsu yang ada pada setkal diri manusia harus diupayakan tunduk pada ajaran Islam, Rasulullah Saw bersabda yang artinya: Tidak beragmana seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa (ajaran islam) (HR. Hakim).
7. Harishun ‘ala Waqtihi
Pandai menjaga waktu (harishun ala waqtihi) merupakan faktor penting bagi manusia. Hal ini karena waktu itu sendiri mendapat perhatian yang begitu besar dari Allah dan Rasul-Nya. Allah Swt banyak bersumpah di dalam Al-Qur’an dengan menyebut nama waktu seperti wal fajri, wad dhuha, wal asri, wallaili dan sebagainya. Allah Swt memberikan waktu kepada manusia dalam jumlah yang sama setiap, Yakni 24 jam sehari semalam. Dari waktu yang 24 jam itu, ada manusia yang beruntung dan tak sedikit manusia yang rugi. Karena itu tepat sebuah semboyan yang menyatakan:
‘Lebih baik kehilangan jam daripada kehilangan waktu.’ Waktu merupakan sesuatu yang cepat berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Oleh karena itu setiap muslim amat dituntut untuk memanaj waktunya dengan baik, sehingga waktu dapat berlalu dengan penggunaan yang efektif, tak ada yang sia-sia. Maka diantara yang disinggung oleh Nabi Saw adalah memanfaatkan momentum lima perkara sebelum datang lima perkara, yakni waktu hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, senggang sebelum sibuk dan kaya sebelum miskin.
8. Munazhzhamun fi Syu’unihi
Teratur dalam suatu urusan (munzhzhamun fi syuunihi) termasuk kepribadian seorang muslim yang ditekankan oleh Al-Qur’an maupun sunnah. Oleh karena itu dalam hukum Islam, baik yang terkait dengan masalah ubudiyah maupun muamalah harus diselesaikan dan dilaksanakan dengan baik. Ketika suatu urusan ditangani secara bersama-sama, maka diharuskan bekerjasama dengan baik sehingga Allah menjadi cinta kepadanya. Dengan kata lain, suatu udusán dikerjakan secara profesional, sehingga apapun yang dikerjakannya, profesionalisme selalu mendapat perhatian darinya. Bersungguh-sungguh, bersemangat dan berkorban, adanya kontinyuitas dan berbasih ilmu pengetahuan merupakan diantara yang mendapat perhatian secara serius dalam menunaikan tugas-tugasnya.
9. Qodirun ‘alal Kasbi
Memiliki kemampuan usaha sendiri atau yang juga disebut dengan mandiri (qodirun alal kasbi) merupakan ciri lain yang harus ada pada seorang muslim. Ini merupakan sesuatu yang amat diperlukan. Mempertahankan kebenaran dan berjuang menegakkannya baru bisa dilaksanakan manakala seseorang memiliki kemandirian, terutama dari segi ekonomi. Tak sedikit seseorang mengorbankan prinsip yang telah dianutnya karena tidak memiliki kemandirian dari segi ekonomi. Karena itu pribadi muslim tidaklah mesti miskin, seorang muslim boleh saja kaya raya bahkan memang harus kaya agar dia bisa menunaikan haji dan umroh, zakat, infaq, shadaqah, dan mempersiapkan masa depan yang baik. Oleh karena itu perintah mencari nafkah amat banyak di dalam Al-Qur’an maupun hadits dan hal itu memilik keutamaan yang sangat tinggi. Dalam kaitan menciptakan kemandirian inilah seorang muslim amat dituntut memiliki keahlian apa saja yang baik, agar dengan keahliannya itu menjadi sebab baginya mendapat rizki dari Allah Swt, karena rizki yang telah Allah sediakan harus diambil dan mengambilnya memerlukan skill atau ketrampilan.
10. Naafi’un Lighoirihi
Bermanfaat bagi orang lain (nafi’un lighoirihi) merupakan sebuah tuntutan kepada setiap muslim. Manfaat yang dimaksud tentu saja manfaat yang baik sehingga dimanapun dia berada, orang disekitarnya merasakan keberadaannya karena bermanfaat besar. Maka jangan sampai seorang muslim adanya tidak menggenapkan dan tidak adanya tirák mengganjilkan. Ini berarti setiap muslim itu harus selalu berpikir, mempersiapkan dirinya dan berupaya semaksimal untuk bisa bermanfaat dalam hal-hal tertentu sehingga jangan sampai seorang muslim itu tidak bisa mengambil peran yang baik dalam masyarakatnya. Dalam kaitan inilah, Rasulullah saw bersabda yang artinya: sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain (HR. Qudhy dari Jabir). Demikian secara umum profil seorang muslim yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan hadits, sesuatu yang perlu kita standarisasikan pada diri kita masing-masing.

10 muwasofat tarbiyyah


Apa yang dimaksudkan dengan 10 Muwasofat Tarbiyyah ?

Untuk mendapatkan miftahuljannah( kunci syurga) setiap individu muslima haruslah mempunyai 10 muwasofat tarbiyayah :)
1) Qawiyul Jism (sihat tubuh badan )

2) Salimul Aqidah (aqidah yang sejahtera)
3) Matinul Khuluq ( akhlak yang mantap)
4) Qadiran ala kasbi (mampu berdikari)
5) Mutsaqqatal Fikri (berpengetahuan luas)
6) Mujahadah ala Nafsi (mampu melawan nafsu)
7) Munazzamun Fii Syuunihi (tersusun dalam urusan)
8) Sahihul Ibadah (ibadah yang betul)
9) Haarithun ala Waqtihi (menjaga waktu)
10) Nafiun Li Ghairihi (berguna untuk orang lain)

"Kenalilah Tuhanmu, perbaiki dirimu, ajaklah orang lain. Dirikanlah daulah Islam di hatimu, nescaya tertegak di bumimu."
(As-Syahid Imam Hassan Al BAnna)

Kaitan Cinta dgn Jihad.>>> buat wanita...^_^


"Wanita yang suci adalah wanita yang dijaga oleh Allah, tidak sedikit pun Allah membenarkn mana-mana lelaki mnyentuh dirinya mahupun hatinya..kerana Allah amat mencintainya..tetapi andai kita bergelumang dengan cinta lelaki, di manakah Allah untuk menjaga kita?? Allah seperti melepaskan kita kepada seorang manusia yang lebih banyak mengecewakn kita..

Jika Allah datangkan kesedaran dalam diri supaya meninggalkan cinta seorang lelaki, bermakna Allah ingin mengmbil kita kembali untuk dijagaNya..Jadi, mengapa masih ragu-ragu??..

Kekuatan usah ditunggu tetapi perlu dicari..hargailah kesempatan yang Allah berikan selagi umur masih dipanjangkan..Sweetkan Allah ? ♥ Sweet sangat ^^

Tambahan>>Pernah sahabat ana meyebut "Duhai sahabatku, jika di Ghaza, Palestin dan Iraq, umat Islam mendapat pahala syahid dengan mujahadah (berjihad) di medan fissabilillah tetapi di Malaysia Allah tidak mendatangkan begitu buat kita untuk berjuang menjadi mujahidah.

 Allah campakkan sekelumit rasa cinta terhadap duniawi dan meminta kita berjuang menentang nafsu demi mencapai redha Illahi. Aku tidak pernah dianugerakan perasaan seperti mu. Allah sekarang sedang cuba memberimu pahala jihad dan mujahidah. 

Pantaskah kau melepaskan peluang untuk mujahadah ini hanya semata mengikut nafsu? Beruntunglah kau sahabatku! Biarpun sakit, setidaknya kau diberi peluang olehnya untuk merasakan mujahadah demi meraih cinta Allah. 

Sedangkan aku? Aku tidak diberi peluang olehNya seperti itu"

sesungguhnya aku mencintai kalian (wanita) demi Allah :)

Friday, 23 November 2012

jom hijrah :)

السلام عليكم

Alhamdulillah masih kite diberi peluang untuk terus bernafas di dunia nie :)

jom pungut banyak-banyak bekal untuk ke 'sana'.kalau diikutkan, tak berhajat pon untuk update blog hari nie.. tapi entah kenapa hati rasa tertarik-tarik untuk sentuh soal HIJRAH :)

mengikut satu sumber hijrah nie bermaksud seperti berikut :

hijrah berasal daripada kata kerja hajara هجر bermaksud meninggalkan, memutuskan atau keluar dari sebuah negeri ke negeri yang lain.


tapi dalam konteks zaman sekarang,bukanlah nak suruh kita pindah rumah plak.


memang sekarang banyak sangat amalan-amalan yang kadang-kadang tak penting pon and tak patut dilakukan oleh seseorang individu muslim apatah lagi.


"tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyanyang" (al maidah:39)

Allah itu Maha Pengampun :)

"sesungguhnya Allah itu amat mencintai mereka yang sering bertaubat dan membersihkan diri" (al-Baqarah :222)

nah!kan dah jelas betapa Allah suka hambaNYA yang bertaubat, tapi mesti muncul persoalan-persoalan lain..misalnyaa...

'eh..aku ni dah banyak sangat dosa. Allah ampun ke dosa aku?'

'aku nak bertaubat,tapi setiap kali je aku rase nak berubah sikit mesti ade punye lah halangan-halangan bagai.Tu yang aku malas tu.'

'hmm, nanti kalau aku bertaubat awal-awal, kalau aku tersilap buat dosa lagi camne? nanti lah taubat tu..tunggu tua dulu.. '

kalau kita perhatikan ayat di atas iaitu ayat 222 dari surah al Baqarah ada menyatakan kalimah tawwab dan bukannya taaib.

'eh ape dia plak dah tawwab taaib bagi nie?'

haa..tawwab nie mereka yang sering bertaubat dan mengulangi taubat mereka. Manakala taaib pula mereka yang bertaubat.


sekarang nampak tak kenapa Allah guna kalimah tawwab dan bukannya taaib? 

Maksudnya,,Allah mencintai orang yang sering bertaubat. bila buat dosa je trus bertaubat, buat dosa lagi bertaubat lagi..berulangkali..mereka berusaha memperbaiki diri walaupun banyak kali tersilap.. :)

"sesungguhnya aku tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum itu terlebih dahulu bergerak mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. " (ar-Ra'd:11)

Islam itu sangat mudah. :) hijrah secara perlahan-lahan tidak mengapa, yang penting istiqamah , in shaa Allah.

 jika ada kesempatan waktu,ika cerita lagi soal hijrah ye :)
maaf andai ade tersilap di mana-mana dalam entri nie..sesungguhnya Allah yang menggerakkan hati ika dan mengilhamkan segala yang kalian telah baca. :D

Wednesday, 21 November 2012

sharing :)

السلام عليكم

sedikit sharing dari ika hari nie :)

"wahai orang-orang yang beriman! jika kamu menolong (agama) Allah,nescaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu"(surah Muhammad:7)

ayuh kita renew niat kita.. :)

:)

السلام عليكم
hmm..dah lama tak update blog nie..tak tau nak cakap bersawang ke ape..haha..
rasanya asal-asal macam banyak je yang ika nak storykan..tapi ntah kenape..sekarang jadi blur..
maybe I'm not born to be a journalist after all..macam tak de bakat je dalam seni menulis..cewwaah...

sejak akhir-akhir nie penuh di newsfeed tentang post mengenai keadaan saudara kita di Gaza..Allah :'( sedih sangat..setiap hari berapa ramai yang gugur syahid..lebih menyedihkan ada sesetengah daripada kita tak terkesan langsung malah tak nak ambil tahu.. masih sibuk dengan urusan dunia masing-masing..sibuk lagi ngadu kat twitter or facebook yang mereka gaduh dengan buah hati, boyfren buat surprise birthday and so on.. 

penting ke cinta duniawi tu? 

masih kelam dalam menggenggam amanah mengapa kita ditempatkan di dunia nie..
meskipun camtu,,kita masih insan kerdil..
hanya yang mampu kita lakukan adalah berdoa.. :)


Wednesday, 29 August 2012

LOL

assalamualaikum! :) me currently at library intec ;)

sebenarnya nak siapkan ALIS tapi dah TERtaip entry nie plak..dah lama sangat x update blog kan? hemm.. : | 

busy kot..hehe.. baru je 'graduate' dari sekolah RAMADHAN nie amacam? 
ade terjumpe LAILATULQADAR x? 

kalau ade..ALHAMDULILLAH!
kalau tak..tak pe..usaha lagi tahun depan.. insyaAllah dipanjangkan umur.. :)

nak tunjuk gambar rayer pon x tangkap gambar sangat..so tak boleh la..huhu,, :(

tahun ni kan.. birthday ika lepas rayer..so takde kek..:o huhu,,sedih kan?

takpela..sebab.........................................

sampai je kat intec ika dah pergi celebrate kat secret recipe dengan roomate! muehehe!

shhhh! jangan gtau sesaper pon ye? :D

Friday, 3 August 2012

feelings?!


perasaan=emotion=feelings=??


so..topic for today perasaan..what's on ur mind right now when u read the caption above???

haha..mesti ade yang terfikir bf la..family..frens.. macam2 la..but first of all..ingat cinta kite pada yang berhak dulu tau..! hanya Allah yang layak ke atas kite.. :)

okey..proceed to the main topic sentence! (ceewahh! apply ape yg lect english ajar nie!)

ade macam2 jenis orang sekarang kan?kan?kan??

jadi ika nk cite mereka yang agak xhormati orang lain..

ini x berkait antara yang hidup atau telah mati..
ade terjumpe beberapa quote kat internet and tetibe terfikir nak buat entry sal nie..haha..

kadang2 kan..maybe kita rasa x salah ape yang kite buat or sebut..tapi kadang2 ade individu lain yang terisnggung or terasa..who knows right??

sebab tu kite digalakkan untuk muhasabah diri sebelum tdow and maafkan segala kesalahan sesaper yang maybe ade buat kite terasa or pape la..xsalah pon..and of coz x susah pon.. :)


and jangan judge someone based on what u see,.x smestinya kamu x suke cara dia or appearance dia..
just don't downgraded someone because u don't like her..maybe someday she'll be the one who'll help u..so berbaik baiklah dengan semua org.. :)

ToNigHt !

hey..hey! and hey there!

bosan la..esok jumaat..lusa sabtu..means.. CUTI! hoorayy! suke3! haha.. XD

hari ni bilik ika jadi ala ala rumah terbuka sebab wani(roomate ika) ajak kawan2 dia untuk bincang sal ALEL- english studies punye assignment.. ninis lak (housemate) ajak ex-schoolmate dia lepak rumah kitorang..kak mira(housemate) balik umah dia since dekat sangat dari intec..huhu.. T.T #JELES!

by this time i typed this entry..ninis and her schoolmate duk ber'karokk' kat dalam bilik ninis..haha..riuh! wani  and her other friends lak duk buat power point untuk assignment psychology dorang! and me myself duk online and tadi konon2 nak search maklumat la untuk debate esok ~ ngee..haha

UnFortuNaTely...haha...ika duk update blog and online plak dah..haha..XD

esok kitorg kena debate based on movie my sister's a keeper.. ika dapat group 2...our motion for tommorow is Sarah should let Anna decides what she wants and let Kate dies,,

hurmm..macam mane ek..haha.. kena ade 5 speaker untuk debate motion nie esok.,macam menarik jer..xpernah lagi tengok classmates sume ber'debate'!

untuk sinopsis movie nie..bley klik link below.. tapi..tapi..moviw punye cite lain sikit dari novel tau.. ;)

http://en.wikipedia.org/wiki/My_Sister's_Keeper_(film)#Plot

movie nie menarik tau.. and kalau nk tau novel Jodi Picoult sume best2 tau!

Sunday, 15 July 2012

intec life !

assalamualaikum! subhanallah.. dah lame dah update blog kan??? rinduu x?? haha..

Alhamdulillah dah 2 minggu ika berada kat INTEC! dan memang terharu sangat bila jejakkan kaki ke sini..ukhuwah antara pelajar kat sini sangatlah kuat!

masa ika terpaksa buat keputusan antara INTEC dan UIA macam rase sedih sangat sebab terpaksa tinggalkan UIA.. sebab dah macam jatuh hati pada tempat dan rakan2 walaupun blom pernah bersua..ika bayangkan INTEC mungkin ukhuwahnye x sekuat UIA.. tapi alhamdulillah.. rupa-rupanya lebih teguh lagi ikatan ukhuwah kami di sini...

walaupun baru lagi tinggal di kolej akasia..ika da kenal dengan ramai senior dan kawan2..dorang sume baik2! seronok sangat !


Saturday, 30 June 2012

daftar INTEC!


hai! hai! hai! okey..ika dah jadi agak x normal since ika sangat nervous..

esok pagi2 ika akan officially jadi pelajar INTEC! ngee..dalam 2 jam lagi ika bertolak ke rumah abang dulu. so malam nie tdow sana dulu la..ika sedih sebab terpaksa tinggalkan umah..dah lama sangat duk umah..hehe..

esok kena daftat kat kolej cemara /akasia seksyen 18..! korang tau x INTEC tu ape? intec = international education centre.. sini tempat persediaan bagi pelajar yang insyaAllah bakal fly ke luar negara..ika dapat tajaan JPA alhamdulillah..

ika x bawak broadband,,so maybe ika xdapat nk update cepat2 blog nie..huhu..tapi xpe..as soon as ika free..ika akan cite sal MDS kat intec! aik?! MDS?hehe..Minggu Destini Siswa..atau nama feymes orientasi..haha..

jadi freshie balik la nie.. dulu masa sekolah habis taiko..hailaaa.. -.-'

tapi..tapi dan tapi!
ika xtau ke mana hilangnye USB handphone ika,,so kena tunggu ika cari yang baru baru bley upload gambar~

xsabar nk jadi freshie U! nanti ika cite sal MDS ye! bagi inspirasi sikit kat adik2 yang masih bersekolah!

#blajar rajin2 tau..dapat esult bagus..mhon scholar..senang hidup!

jom fly overc!

Tuesday, 26 June 2012

Pulau Pangkor Holiday!

Assalamualaikum! hihi..ika ade satu cite bez untuk korang yang sudi bace blog nie..although ika sangat la jarang update blog nie..ika harap korang still setia membaca,, actually ika malas nak update sebab line internet slow..tapi disebabkan ade sorang kawan nie semangat berkempen suruh update ika pon update lerr..haha.. :p

sabtu lepas,23 jun..ika ade family day kat pulau pangkor!! seronok sangat2..maklumlah first time nak ke pulau pangkor..walaupon ika nie orang perak and tinggal kat sini tapi xpernah lagi jejak pulau tu..haha..ika membesar kat terengganu..so kalau tanye ape2 mengenai terengganu bley la jadi tour guide..hehe.. key merapu.. back to the real story..

23 jun
6.00 -8.30 a.m
--> bangun pagi dengan penuh ceria and bersemangat! muehehe..biasanya xsemangat pon~
--> mandi siap2 and ready untuk bertolak (take note masa ni belum sarapan lagi)

9.15 a.m
--> sampai ke destinasi! yeahh! eh..belum sampai pangkor lagi tau..baru sampai kat Marina Island.
Untuk pengetahuan sume..Marina Island nie adalah pulau buatan manusia..
well in simpler words pulau nie actually tanah2 yang ditambak kat area laut untuk membentuk sebuah pulau artificial..pulau yang lengkap dengan hotel,jetty, kedai2 makan.tapi masih baru la pulau nie and not very well known as biasanya tourist yang nak ke pulau pangkor akan ke Lumut jetty which takes 40 minutes to arrive at Pangkor Island instead of 10 minutes kalau ikot Marina Island..hehe..and of course lebih MURAH!

10.00 a.m
--> para ayah2 pergi beli tiket..tapi malangnyer dah dekat sejam berlalu mereka ntah ke mana and masih belum kembali dari beli tiket ferri..xpe..sabar..hihi.. mula2 patutnya bertolak pkul 9 tapi biasalah janji melayu~

10.45 a.m
--> kriukk..kriukk.. eh eh! bunyi ape tu?? hihi..ika punye perut dah start berdendang lagu keroncong siti nurhaliza+ ziana zain..ngeh3.. LAPAR! ika belum makan ape pon lagi..huhuk.. T.T ingatkan sempat sarapan la kat pangkor since rancang nak bertolak pukul 9..huhu,,kebetulan ika ade buat kek gula hangus and kek span gula hangus..so makan la dulu sikit buat alas perut.. saje2 buat dengan mak kek2 tu..teringin..hehe..and nak bawak buat bekal ke pangkor..konon2..~

11.00 a.m
--> At last! Alhamdlillah..berakhir jugak penantian dekat dua jam..hehe.. maka arakian kisahnya..ika pon naik la feri tu dengan excited thap cipan.. *walaupon dah pernah naik feri sebelum nie tapi still excted and terus naik ke tingkat 2 feri tu..konon2 nak ambil angin pangkor la~hihi..

11.01-11.14 a.m
--> okey.. faham2 lar masa nie ika buat ape..ofkos busy bergambar~hihi..

11.15 a.m
--> selamat tiba di PANGKOR! yeahh! hehe.. excited~
--> naik van pink yang berlambak kat jetty untuk ke tempat ika bakal stay..Palma Beach Resort.

11.35 a.m
--> check in kat resort and terus tergolek atas katil sebab lapar and penat..haha..then bukak TV tengok masterchef celeb! hehe..
--> xlame pastu ika lunch! yeay!kenyang~ade ayam percik,rendang,ulam pucuk ubi~ nyam3..ika suke sgt ulam..korang??
--> dah kenyang so berehat and golek2 sambil tengok masterchef lagi..haha..

1.30 p.m
--> ika baru terjaga dari lena and tiba2 mak ajak pergi jalan2 kat tepi pantai..so apelagi! trus bangun and bersiap2 ala kadar~
--> masih panas lagi..so jalan2 kat souvenir shops je dulu..banyak sangat kat sini..sepanjang jalan penuh dengan kedai2 gift and makan.. :)

3.00 p.m
--> hihi..keluar bilik skali lagi..but dis time da ready dengan nak mandi pantai!
-->mak ajak makan dulu..hailoh..lagipon xde geng ar nak mandi sorang2..hehe..xpe2..makan dulu..

4.00 p.m 
-->dah habis lepak2 and borak2 ngan jiran2 sambil makan kat kedai..hehe..sempat la sapu kuey teow goreng satu..haha,,
--> okey memandangkan sume family da trun ke pantai..so kitorang plan nak sewa bot untuk round2 pantai pngkor and pusing Pulau Pangkor Laut and then singgah mandi mandi di Pulau Giam.eh eh!cop!mesti korang konfius kan macam mane boleh kuar name pulau pelik2 ? well sebenarnye.. pulau yang ika mention tu adalah pulau kcil yang ade kat sekitar pangkor..ika menginap kat area Teluk Nipah..memang the best beach here!

4.15 p.m
--> after round pulau tu sume and berlumbe ngan another boat yg kitorg sewa..akhirnya sampai la kat Pulau Giam..and ape lagi! trus terjun mandi manda!hehe.. sonok sangat! konon2 pandai berenang..padahal ika terapung pon sebab ade life jacket!hehe..

7.00 p.m
--> pulang ke bilik and rest.. 

9.00 p.m
--> nyte kat sini mmg happening ar~ ade ramai tourist kuar jalan2 sekitar stalls kat tepi pantai..
--> warga ayah2 kuar lepak kat gerai tepi pantai tu..sambil nyanyi lagu 60-an and,,HAHA..
--> while me and the other mums goes for a walk around gerai2 baju~ alaa..perempuan kan..?hihi..
--> since masih awal,,xnk balik bilik dulu..so duduk la ika n my parents ambil angin kat tepi pntai! hehe..opss! sori mak abah sebab kacau daun dating..hehe.. :p
--> ika lapar so makan jagung bakar and then baham eskrem lak after that!hehe..
--> masa ngah lepak2 nie..ade nampak sekumpulan people nie ngah buat BBQ..then dorang carve no 89 kat pasir pantai tu,,and letak lilin membentuk nombor 89..then snap2 gambar! masa ni I was like..woww! mesti reunion! so teringin sangat nak carve 7-11 satu msa nanti! time reunion! 

12.00 a.m
--> pulang ke bilik after dah puas jenjalan kat sume stalls souvenirs tu... :)
--> zzzz~ tdow

24 jun
nothing much happen this day because pagi2 keluar makan kat tepi pantai again..*kalau ade kedai tengah laut ika pergi! haha..
balik bilik kemas2 barang since nak balik dah arini! T.T
at 12.00 p.m check out and heading to the jetty~
sebelum naik ferri..ika sempat labeli satu skirt pink nie! kiut sangat!nanti kalau ika pakai,ika letak gambarnyee.. :)

so..rasanya tu jela aktiviti..tapi memang best sangat2 since bley mandi kat Pulau Giam tu and boleh snorkelling skali! 

#p/s :kat pulau Giam tu ade banyak coral and ikan2..kita bley bagi roti for the fishes~

enjoy gmbar lak!

masa duk tunggu feri sambil perut berdendang.

atas feri pon smpat pose lagi..hehe


muke nervous! yg kanan tu my neighbour.

my mum jerit sebab tgkap gambar tengah2 bot speed!

boat race! bot tu families dari Felcra jugak..

pemandangan waktu pagi..
i am floating! muehehe
(pulau yg kat belakang tu la Pulau Pangkor. ni mandi manda kat Pulau Giam-pulau kecik yg ika da cite)
pose depan the only stall kat Pulau Giam.
abah pose. :p
tengok gambar tu elok2..akan nampak batu tu berbentuk mulut buaya.
yang ni lak batu tu berbentuk penyu!
makposing kat area stalls and pavement tepi pantai.
yang ni ramai tengah mandi manda kat Pulau Giam.
haha..udoh nye muke ika!

Sunday, 17 June 2012

20 jangan..


20 PERKARA 'JANGAN'

1. Jangan sengaja lewatkan solat.
2. Jangan masuk tandas tanpa memakai alas selipar.
3. Jangan makan dan minum dalam bekas yang pecah atau sumbing.
4. Jangan biarkan pinggan mangkuk yang telah digunakan tidak berbasuh.
5. Jangan tidur selepas solat Subuh.
6. Jangan makan tanpa membaca BISMILLAH dan doa makan.
7. Jangan keluar rumah tanpa niat untuk membuat kebaikan.
8. Jangan pakai sepatu yang berlainan pasangan atau pun memakai sebelah sahaja.
9. Jangan biarkan mata liar di perjalanan.
10. Jangan bergaul bebas di tempat kerja.
11. Jangan menangguh taubat bila berbuat dosa.
12. Jangan ego untuk meminta maaf kalau memang kita bersalah.
13. Jangan mengumpat sesama rakan taulan.
14. Jangan lupa bergantung kepada ALLAH dalam setiap kerja.
15. Jangan bakhil untuk bersedekah.
16. Jangan banyak ketawa.
17. Jangan biasakan berbohong.
18. Jangan suka menganiaya manusia atau haiwan.
19. Jangan terlalu susah hati dengan urusan dunia.
20. Jangan mempertikaikan kenapa ISLAM itu berkata JANGAN.

Saturday, 16 June 2012

7 Sikap Wanita Melalui Cara Berjalan
1. Kelihatan Seperti Tidak Memijak Tanah
Golongan wanita yang jalannya berginjat, wanita ini kononnya bersifat tidak jujur, mulutnya laser dan menyinggung perasaan orang lain terutamanya ketika berbual. Dia juga dikatakan terkenal dengan sikap egonya. Dan yang lebih parah, wanita ini biasanya seorang yang boros atau suka membazir tanpa berfikir sebelum berbelanja. Tapi jangan berkecil hati, kerana wanita seperti ini biasanya menjadi pujaan ramai lelaki.
2. Sering Menoleh Ke Kanan Dan Kiri
Wanita yang berjalan seperti ini biasanya pandai menyimpan rahsia. Walaupun ramai yang menganggap wanita yang berjalan seperti ini tidak jujur, suka menipu teman sendiri, dan merugikan teman bualnya, namun, ramai lelaki yang berusaha untuk menakluk hatinya. Kononnya wanita seperti ini senang diatur dan diuruskan.
3. Suka Menunduk
Wanita seperti ini katanya memiliki sifat yang tertutup. Dia hanya akan berbual dengan orang-orang yang rapat dengannya dan boleh dipercayai. Wanita seperti ini biasanya sukar untuk ditawan hatinya. Di samping sikapnya yang dingin, wanita seperti ini tidak peduli dengan percintaan. Namun, jika ada lelaki yang berjaya menawan hatinya, dijamin lelaki itu akan beroleh kebahagiaan. Ini kerana, wanita jenis ini sangat setia, dan dia tidak akan mengkhianati lelaki yang dicintainya.
4. Berjalan Menatap Lurus Ke Depan
Mereka yang berjalan seperti ini biasanya memiliki pendirian yang teguh, dan bukannya mudah hendak menggoncangkan imannya. Jangan sekali-sekali menentang apa yang pernah dikatanya, jika anda tidak mahu mendengar dia berleter panjang lebar. Meskipun pendiriannya teguh, tapi dia selalu berselisih pendapat. Jadi tak hairanlah kalau wanita seperti ini hanya mahu berbual dengan orang yang perpengalaman luas.

5. Badan Bergerak ke Kanan dan Kiri
Wanita yang berjalan dengan gaya yang sedemikian selalunya bersikap tidak ambil kisah dengan masalah yang berlaku. Apa pun masalah yang ada dihadapannya, dia menganggap itu sebagai perkara kecil. Walhal masalah itu sebenarnya agak rumit dan memerlukan kebijaksanaan untuk diselesaikan. Kerana sifatnya yang suka ambil mudah ini, banyak persoalan yang akhirnya tidak dapat diselesaikan dan akibatnya merugikan dirinya sendiri.
6. Badan Nampak Tegak
Wanita ini tegas dalam menentukan sesuatu. Dia tidak mahu urusan peribadinya dicampur oleh orang lain. Gaya bicaranya selalu serius seperti ingin menunjukkan dia memiliki pendirian teguh. Dan yang menarik tentang wanita ini, dia bertanggungjawap terhadap apa yang pernah dilakukannya. Dia menyenangi lelaki yang berdikari tanpa menghilangkan sifat-sifat romantiknya.
7. Berjalan seperti Zirafah
Maksudnya, ketika melangkahkan kaki, badannya kelihatan bergerak ke depan dan ke belakang. Wanita jenis ini sangat lemah perasaannya. Dia seorang yang mudah terasa dan mudah tersinggung. Jadi, jika berbual dengan wanita seperti ini sedikit sebnayak kenalah menjaga perasaannya agar tidak tersinggung, kerana wanita ini mudah mengalirkan air mata.
Panduan ini bukanlah semata mata hanya berguna untuk lelaki tapi boleh jugak di jadikan peringatan kepada wanita wanita diluar agar berjalan dengan sopan. Macam biasa, tip ini hanya panduan bukan semestinya betul dan setiap individu adalah berlainan. Sekian. Wallahualam.

JPA MARA scholarship!

assalamualaikum! 

dah lama sangat x update blog nie..hemm... xde la busy ke ape ke.. cume rasa macam lagu najwa latif..kosong kosong...haha..

sekarang semua kawan2 dah sambung belajar kat universiti, matrik, poli, tingkatan 6..budak2 mak lagam batch 7 Eleven semua da berterabur serata ceruk malaysia nie.. even ade yang bakal ke oversea lepas raya tahun nie.. beruntung la..cepat dorang fly..huhu..tinggal aku yang ntah fly ke x nie..

1 jun yang lepas da selamat dapat tawaran MARA under program kerjasama JPA MARA.. mestimacam konfius kan?? sebab JPA sepatutnye hanya tawarkan engineering programme je kan tahun nie?? selain national scholar dan bursary.. ntah kenapa..JPA mintak kerjasama MARA untuk adakan interview bagi a few programme yang JPA nak..so technically aku ditaja under JPA..


MARA and JPA..?
ape bezanya kan?? MARA tawarkan covertible loan sahaja.. no more scholar! JPA plak..bagi full scholar.. tapi mcm bese la.. kena la balas jasa JPA kan?? so ak kena bond JPA 4 tahun..! hehe..
okey la..xde la terkulat2 cari kerja kan?? there's a swarm of graduates out there yang tengah carik kerja tapi xdapat2.! recently,, ade rang undang2 persaraan yang baru tgh dibahaskan..( bagi bdk form 5 mesti faham since ade dlm buku teks sejarah tentang cara2 nk wujudkan undang2 baru . LOL) menurut undang2 baru tu.. umur minimum persaraan swasta adalah 60! bagi majikan yang berhentikan pekerja sebelum 60 akan didenda,,! whoa..makin susah la fresh graduates nk apply kerja..hemm.. ntahla..

but no worries dear! rezeki ade di mana2 and setiap manusia dah ditetapkan rezeki buatnye oleh ALLAH.. :)

Tuesday, 5 June 2012

tahniah kwan2!

assalamualaikum! 

okeyy..tarik nafas panjang2...
emm..dah lama gler ika x update blog kan?? act, agak busy dengan so many things. *okey tipu..hehe..

ika sepatutnye dah sambung belajar waktu nie.. and in fact sepatutnye ade test APT,EPT dan FKT..
eh eh...ape benda plak dah sume tu?? hehe.. APT stands for Arab Placement Test, EPT, English Placement test and FKT is for Fundamental Knowledge Test..

mesti korang pelik kan?? act, sume test tu dijalankan di UIA..untuk tentukan how long our foundation studies kat sana.. dan memandangkan ika x jadi ke UIA..ika hanya bley doakan kawan2 buat yang terbaik..

so..to trah, amy, dilla, lydia, nana, qilah, fana, billa, alif, ashraf, amsyar, gudluck yer! do the best!

Saturday, 26 May 2012

~ingatkanku~: asasi IIUM

~ingatkanku~: asasi IIUM: p/s:a little description about centre of foundation IIUM/UIA . Assalamualaikum.. Read In the Name of Allah, the Most Gracious, Most Merci...

Monday, 2 April 2012

Comelnya Doodle

kyaaa!! ika sangat sngat suke ngan doodle apit nie! sebabnye kiut yang amat sangat!! so nak join..cepat2 50 terpantas je dapat!

kiutnyeee!! nak doodle nie in dark pink colour and green apple!
meeestti lagi kiutt!!
saya tag  : oja! zeda! nad!

Tuesday, 20 March 2012

reunion?!!


:malasAssalamualaikum..hari nie 19hb mac..2 hari je lagi mananti dalam debaran..hari nie jugak kawan aku Nabila amek flight pulang ke semanjung. Nabila nie tinggal di Sandakan tapi bersekolah di Tesmal.. Terengganu Elite School Mak Lagam.. jadi dia and family da naik flight pukul satu tengahari..dalam pukul tiga sampai di Kota Kinabalu..transit dulu sebelum ke KLIA pkul empat ptg ..*semoge selamat sampai ye..

Batch 07-11 Tesmal..a.k.a batch aku ada dua tiga orang yang tinggal jaoh dari sekolah..iaitu..

>Nabila (yang paling jauh laa sebab dia duk kat Sabah..)
>Aisyah (kedua jauh I guess..sebab dia duk kat Kedah..)
>Ika  a.k.a aku la tuu!..(aku plak duk kat Lumut, Perak..)
>Nadz..(dia duk kat Negeri Sembilan..)
>Idah n Hisye..(dorang berdua nie duk kat KL..)
*nie je yang aku tahu laa..yang lain sume tinggal dalam Terengganu..

Kalau sesaper yang tak kenal ngan Tesmal sekolah tercinte aku nie mesti akan anggap nie SBP kan?tak pon actually..sekolah elit terengganu and terbaru dah bergelar sekolah kluster..*tak de laa baru sangat, dalam tahun lepas dapat gelaran nie..-2011
Yang tinggal jauh seperti disenaraikan di atas (feymeskan dorang lagi! :P) mereka and termasuk aku..sume tinggal di Terengganu dahulu kala..hehe..tapi da bertebaran serata ceruk Malaysia mengikut keluarga tapi kami masih kental bersekolah di Tesmal..ceewaah!

Kenapa aku cite sal tarikh hari nie and xpasal2 hop masuk cite kawan-kawan yang setia di Tesmal plak nie??

Sebab musababnyee adalah..pagi 19hb nie..kawan-kawan yang berada di Terengganu nun jauh di sana tuu buat la satu reunion..and mengikut sumber yang boleh diyakini >Amy @ HeadGurl Tesmal Batch 07-11~ dorang masih berseronok sukaria lalala kat pantai teluk lipat Dungun tu..(waktu sekarang-3.21ptg!) amboi-amboi..seronoknyee deme..ate kome tak dapat ler joinnyee..*haa..dah keluar accent Perak aku!HAHA.. hailaa~jeleznyee..
:ohno
Nak dijadikan ceritenyee aku ‘ter’mimpi laa sebuah mimpi pada 19hb nie jugak..
:takutMimpi aku nie bermula dengan perjalanan aku pulang ke Terengganu nie laa konon-konon nak amek result..and xlame pas tuu sampai laa..*aikk??cepatnyee dari Terengganu ke Perak??HAHA..beselaa..mimpi! sambung cite..>mase sesampainyee ke Tesmal..aku dapat mesej!and of course mesej mengenai result aku..and tetibe je ntah pop out dari mane ntah..kat tangan aku ade kertas slip SPM!huhu..and kat slip tuu ade bermacam-macam huruf!!(gred subjek)*nauzubillah..mintak dijauhkan..

aa..sudah…mase nie takot tu da overwhelm overtoxicated da!!hehe..and..kebetulan mase my dad nak drive in masuk kawasan sekolah, dah jammed!sebab penuh dengan kereta parents kawan-kawan aku nak amek result nie laa..and aku cakap kat ayah aku..tak payah la ke sekolah sebab aku da cek result melalui SMS..and bila ayah aku tengok result tu dengan muke terkejut yang amat sangat..aku trus terjaga!!HAHA..

what a dream!! Nauzubillah min zalik..mintak dijauhkan dapat result camtu..~~permudahkanlah urusan kami semua Ya Allah..amiin,,,


Sunday, 18 March 2012

belajar?malasnyee...patut ke?

 Orang kate SPM exam paling susah dalam hidup kite..btol ke?
:peningBley percaya x statement tu? Ermm…bg aku..mungkin ya dan mungkin jugak tidak,,kan? Ya apabila korang sume nie tak minat nak belajar or malas nak ulangkaji,,while tidak kalau korang rajinkan diri and ikhlaskan diri untuk tuntut ilmu..study smart..insyaAllah bley punye!
Mungkin akan timbul persoalan,

Aku tak pandai..kau tak pe. Budak pandai..sekolah bagus...
Tak bley laa fikir camni..bukan ke Allah itu Maha Adil..Dia jadikan kita semua serba serbi indah dan sama rata..setiap dari kita ade kelebihan dan kekurangan masing-masing..dari segi kebijaksanaan plak..aku rase setiap orang tu same je..yang membezakan kita ialah apabila seseorang tu tuntut ilmu..kita kena berusaha ..of course tak de pape yang datang bergolek macam bola..even bola nak bergolek pon perlukan daya..haha..dah masuk fizik plak dah..
 :rokok
Alaa..tak minat la belajar nie..bosan..
Kalau ikut jiwa remaja kadang-kadang rase jugak nak termuntah hijau duk buat latihan kimia or study biology..tapi kita memang dituntut menuntut ilmu kan? Terutamanya bagi muslim..dah jadi fardu ain,,lagipun semakin banyak kita belajar semakin banyak yang kita tak tahu..sesungguhnya ilmu nie terlalu luas..sebagai khalifah di muka bumi kita kena laa semangat sikit tuntut ilmu,,sebarkan jugak pada kawan-kawan.. tak bley kedekut tau..

Kenapa kita belajar..?:baca
Sudah semestinya untuk majukan diri sendiri kan? Dalam dunia sekarang..setiap hari ada perbaharuan dari pelbagai segi..teknologi,,ilmu..macam-macam laa..jadi kalu xnak tertinggal mestilah kena tuntut ilmu..dapat pengetahuan baru..seronok..yang penting cuba tanam minat pada bidang yang kita pelajari..minat boleh dipupuk..

SPM results?!!!


Aduh..!makin parah agaknye sakit aku nie…asyik mengelamun je..ape nak jadi dah nie?! Aku xtau la aku sorang je rase camni or kawan-kawan aku sume ase gini..tiap detik yang berlalu buat jantung aku marathon! Nervous petala kelapan!ngeee…
=((
Tengah-tengah aku nervous sesangat nie aku isi la mase lapang yang overloaded tu dengan baca balik novel-novel feveret aku..ops!aku bukan minah bunga tapi aku layan jela novel-novel melayu nie..tapi certain malay novel je yang aku beli..yang betol-betol menarik laa kot..tapi aku minat sangat dengan Hlovate..novel-novel dia xde la jiwang sesangat…tapi boleh kata Islamic la jugak..aku suke!!well, aku bukanlah alim sangat tapi aku sedang perbaiki diri..good thing to do right?
Antara novel-novel dia yang aku cherish > Aa Bb, Tunas, 5Tahun 5Bulan, Versus,,,  menarik..banyak yang aku dapat belajar..i know what i’m going to say next is quite ridiculous..but still the possibilities remains. Bila aku baca novel-novel dia, memang watak utama nya agak sama in their characteristic..whether its Johanna in 5tahun 5bulan or  Addin Shah in Aa bb..sometimes i do even sees hlovate in these characters..:geleng
Now..back to the main point as in why entri aku kali nie bertajuk Ya Rabb..kuatkan semangat aku menerima ketentuanMu.. Well..hlovate nie is a medic student whom pursue her studies abroad and obviously almost all her novel she scribbles about overseas study..and..aku saaangaatt teringin nak pursue studies kat oversea jugak..and..xsampai seminggu je lagi result SPM aku nak kuar..and the rest is history..
:takutHow i hope yang result aku tu dapat hit straight,,well..frankly speaking..aku harap slip tu nanti tayang sume A kat sume subject! I am not being overconfident here but aku harap sangat-sangat camtu..tapi camne pon aku kena redha jugak dengan ketentuan-Nya,,He knows the best..for all of us..
Ya Allah..permudahkanlah aku dan rakan-rakanku mendapat keputusan SPM yang terbaik..
Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui..
Murahkanlah rezeki kami semua dan bukakanlah jalan agar kami mampu menjadi muslim dan muslimah sejati..
Menuju jannahMu…
:bye

Kaki..ade daily care k?!


Orang kata kalau muka x cantik pabila di’make up’kan maka cantik la..kalau dipakaikan dengan pakaian indah-indah pasti lagi menawan..
Tapi..tapi..tapi…kalau kaki berbau pon x jadi la kan ?hehe..
Okey!so entri ika kali nie sal penjagaan kaki anda sekalian..
:idea
 
Punca-punca kaki anda sume nie berbau..:
>pakai kasut mase kaki masih basah
>kuku kaki panjang dan berdaki..(eeeww)
>malas sangat basuh kasut korang sampai naek hapak da..
>selalu pakai kasut bertutup
>jarang bersihkan and berus kaki atau kuku kaki korang
>pakai stoking yang tak serap peluh
>pakai stoking yang sama berulang kali
:muntah
 
Tip mencegah bau kaki…:
>bersihkan celah-celah kaki dan gosok menggunakan gel mandian. Boleh gunakan berus lembut untuk menggosok.
>potong kuku sekali seminggu untuk mengelakkan daki berkumpul di celah-celah kuku.
>elakkan guna kasut diperbuat daripada material getah atau plastik.
>dapatkan rawatan kaki dengan mengunjungi spa!
>rendamkan kaki dengan air suam yang mengandungi hampas teh selama 10 minit. Garam juga boleh menggantikan hampas teh.
>kawal pola pemakanan. Makanan yang pedas dan tinggi kalori menyebabkan kaki dan tubuh cepat berpeluh.

Sunday, 26 February 2012

hormat menghormati kan satu keperluan?


Assalamualaikum semua!!!
                                                   
So..ika nak tulis tentang ‘sikap menghormati orang lain’ hari nie..camne tercetusnya idea nak buat sal entri nie? Hmmm…sebenarnye..ika selalu terjumpe post-post di Fb mengenai macam-macam hal yang nak diluahkan oleh kawan-kawan laa..tapi ika tertarik dengan satu post nie oleh ….*dirahsiakan identitinye..hehe..dalam post tu..si dia nie keluarkan kata-kata yang agak tak menarik dibaca laa..post tu plak dikutuknya tentang bahasa salah sebuah negeri di tanah air kita yang makmur lagi damai nie…

Jadi ika rase macam tak wajar laa dia post cmtu..sebab melibatkan sensitiviti banyak pihak..yang lebih ika kesalkan rupa-rupanya si dia nie adalah seorang dewasa yang mestilah dapat berfikir dengan rasional..itu pon lepas ika buat operasi stalk Fb si dia ala-ala Conan Edogawa!!haha..
Jadi bila ika fikir balik ika jadi hairan kenapa si dia nie post camtu ye?sedangkan bagi seorang dewasa pasti dah kenal erti menghormati orang lain..kan?kan? malah ika yang baru sahaja menamatkan persekolahan pon boleh rase terkilan bila terbaca post dia..

Bagi ika sikap menghormati adalah elemen yang sangat penting dalam hidup kita malah dalam sesebuah organisasi serta dalam menjamin kedaulatan Negara kita..mungkin  ika yang baru berusia 17 belum cukup matang dalam menilai serta memahami hidup nie..masih hijau kata orang..hehe..tapi ika nak luahkan pendapat ika sahaja..

Bagi pendapat ika,,mereka yang dewasa haruslah tunjukkan contoh dan jadi suri teladan kepada mereka yang lebih muda bak kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya! Ewah-ewah..dah macam menulis karangan untuk SPM je lagaknye ika nie..rindu pulak nak aplikasikan tunjuk ajar cg tersayang sewaktu di sekolah dulu..

Kalau kami yang remaja nie didedahkan dengan contoh-contoh tak berapa membina dari orang dewasa tentulah kami akan terikut-ikut walaupun kami rase itu sesuatu yang salah..tapi kalu dah terbiasa lama-lama jadi tabiat jugak kan?sape setuju angkat tangan?!!! Jadi ika cuma harap sangat kita semua sama-sama amalkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain..tak susah pon sebenarnya..bukan kena bayar tol pon!..
Kalau kita rasa tak suka pada sesuatu, tak perlulah kita sampai kutuk-kutuk orang lain..ok? simpan aje dalam hati..xpon campak jauh-jauh dalam longkang!hehe..kita kena nilai diri jugak..bukan semua yang kita tak suka tu jahat, tak elok dan sebagainya..mungkin jugak ape yang kita suka tu tak semestinya baik, bagus dan mendatangkan manfaat kan? “Boleh jadi sesuatu yang kamu sukai itu tidak baik bagi kamu dan boleh jadi sesuatu yang kamu tidak sukai itu baik bagi kamu..”

Okeylah..dah panjang laa plak ika berleter..hehe..inagatkan nak buat ringkas je tadi..panjang pulak entri kali nie..jadi ika harap kita dapat sematkan nilai hormat menghormati antara satu sama lain dalam diri kita dan jadikan amalan..bukanlah niat ika nak berlgak pandai tapi dah jadi satu kewajipan kita saling ingat mengingati kan? Dah tersurat jelas dalam al-Quran, surah al-Asr..”demi masa..sungguh manusia berada dalam kerugian..kecuali orang-orang yang beriman dan mngerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran” akhir kata..ika harap korang doakan ika dapat straight A’s dalam peperiksaan SPM 2011..^^


pindahh??!


nampak gunung dari tingkap umah..cantik kan..?umah di sg.siput..

Stu hari nie..aku tengah syok  tengok cerita kartun..tiba-tiba aku dapat satu berita yang sangatlah mengejutkan!! Kami sekeluarga terpaksa berpindah ke Lekir. Sebuah tempat yang terletak di daerah Setiawan. So aku pon ape lagi cepat-cepat search dalam Mr.Google tentang rumah baruku nanti..
so ini la resultnye..gmbr felcra lekir..sitiawan,..ad medan ikan bakar rupanye..Jadi tiba hari yang ditetapkan, maka berpindahlah aku sekeluarga ke Lekir. Kami sewa dua buah lori untuk angkat barang-barang dan kedua-dua buah lori tersebut bertolak setengah jam lebih awal daripada kami memandangkan kami belum bersiap sepenuhnye.dipendekkan cerita kami yang bertolak lebih lambat daripada kedua-dua buah lori tersebut, tiba terlebih dahulu berbanding lori-lori tersebut..hehe..ke mane agaknye lori-lori tu sesat ye?? Sementara tunggu lori-lori nie sampai..kami makan tengahari dulu..tunggu punye tunggu…dan tunggu lagi..terus menunggu..xsampai jugak lori-lori nie..haha..

 angkat bunga gne hillux dulu!!

rumah tersayang..=)

So back to the story,, bangun pagi (hari nak pindah tu) kena bersiap-siap bungkus tilam, bantal, and so on..katil-katil pon diceraikan..senang nak angkut msuk lori..
Kebetulan angah balik, jadi angah laa banyak tolong angkat barang , kemas barang,,
Dapur pon kene kemas jugak..barang-barang basah dalam refrigerator..botol-botol letak dalam kotak..pinggan mangkuk kene balut ngan paper so x pecah!!

Nie  a few pictures of our activity that day!!enjoy..^^
 kotak-kotak barang..

 hampir siap diangkat sume..

 e
 di dapur..messed up..

 akak..da slsema..alergik habuk..manje kn?

angah rajin!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...